h

verkiezingsprogramma

 
TIED VEUR VERAANDERN
VOOR EEN SOCIAAL  APPINGEDAM

 

we hebben het progamma voor u in diverse hoofdstukken verdeeld of u kunt het hele progamma downloaden
bij onderstaande link:

gehele progamma downloaden

 
 
Wat  wil de SP in Appingedam?
Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we. Een zware klus, want de grote politieke partijen voeren landelijk en lokaal een beleid dat leidt tot afbraak van het publieke domein en steeds grotere tegenstellingen. Rijken worden rijker en mensen die weinig hebben, krijgen steeds minder.
Van de mogelijkheden die we als samenleving hebben wordt volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Deden we dat wel, dan konden we iedereen een echte kans geven zijn of haar geluk maximaal na te streven. Dan kon de overheid de omstandigheden creëren waarin zaken als recht op werk, fatsoenlijk inkomen, uitkering, recht op goed en gratis onderwijs en een goede gezondheidszorg normaal zijn.
 
Het is onzin om te beweren dat zoiets niet kan. Als we mensen op de maan kunnen zetten, moet het in de 21ste eeuw ook mogelijk zijn de samenleving fatsoenlijk in te richten in plaats van steeds verder terug te vallen in 19de eeuwse wantoestanden.
 
Ongeacht of we in de raad komen of niet, zullen we op straat aanwezig blijven. Ons doel is en blijft een goed contact met de inwoners. Alleen op die manier kunnen we hun belang in de raad en eventueel het gemeentebestuur en het college goed dienen. Uiteraard zal de SP Appingedam ook steun blijven geven aan landelijke acties van de SP.
                                                                          terug
Kernvisie
 
Wat drijft de leden van de SP en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen en wat we afwijzen en bestrijden.
 
Menselijke waardigheid De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs en recht op een bejegening die blijk geeft van respect.
 
Gelijkwaardigheid Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.
 
Solidariteit Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.
Damsters
Voor iedereen moet Appingedam een stad zijn waar het goed wonen en werken is en goed te recreëren. De SP zal zich samen met de inwoners, blijven inzetten voor het behoud van de noodzakelijke voorzieningen in dit gebied en de Fivelstad Appingedam.
 
De SP in Appingedam gaat voor een gezonde samenleving. Goede sportfaciliteiten zijn van groot belang. Gezondheid is een van de belangrijkste zaken in het leven. De SP vindt daarom dat de aanwezigheid en bereikbaarheid van zorginstellingen gewaarborgd moeten blijven in onze regio. Het Delfzicht Ziekenhuis is een van de instellingen die door afname van de bevolking en door stijgende kosten dreigt te verdwijnen.
 
De SP staat voor gelijke kansen voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen aan het sociale en maatschappelijke leven. De SP Appingedam vindt dat de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het zelfstandig blijven van ouderen, mensen in de sociale werkvoorziening en vele anderen aan de onderkant van onze samenleving, blijvend moet worden  ondersteund. Alle culturen in onze gemeente hebben hun eigen gezicht en dienen met respect te  worden benaderd. De SP Appingedam vindt dat de gemeente de kansen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt, met beide handen moet aanpakken met als doel welzijn en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.
 
Voor de jeugd moet meer te doen zijn in Appingedam. Om erachter te komen waar behoefte aan is zullen wij van de Damster SP de jeugd benaderen om vooral sámen te kijken wat de wensen en behoeften zijn en wat daarvan te realiseren is, zodat het ook voor de jongeren aantrekkelijk is om in deze gemeente te wonen blijven.
 
De SP is voor evenwichtige wijken/woonbuurten in alle opzichten. Dat betekent koop- en huurwoningen, sociale- en vrije sector woningbouw. Dit geldt voor oude en nieuwe wijken. De SP Appingedam vindt dat de gemeente woningbouwverenigingen moet stimuleren om voor iedereen, jong, oud, gezin, mensen met een beperking etc te bouwen. Bij het ontwikkelen of het vernieuwen van wijken houden we rekening met het aanleggen van voorzieningen zoals speeltuintjes, sportveldjes, hondenuitlaatplaatsen en welzijnsvoorzieningen. De SP Appingedam vindt dat wanneer er bodemvervuiling is geconstateerd, de oplossingen zo snel mogelijk en zorgvuldig met omwonenden en de veroorzaker (de vervuiler betaalt) moeten worden besproken en volgens voorgeschreven wetten en regelgeving moet worden uitgevoerd.
 
De SP ziet cultuur, in al haar verschijningsvormen, als een belangrijk onderdeel van de samenleving. Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van Appingedam .
 
De SP Appingedam vindt dat de inwoners van Appingedam zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop ze invulling willen geven aan hun leven en vrije tijd. De meeste inwoners zijn prima in staat om zichzelf te redden. De SP in Appingedam wil ook solidair zijn met de inwoners die dat niet kunnen en ondersteuning en opvang nodig hebben. Daarbij staan voor ons de behoeften en oplossingen die deze groep mensen zelf hebben bedacht centraal. Een belangrijke voorwaarde is een goed georganiseerde, betaalbare en niet bureaucratische zorg dicht bij huis.
 
 
 
De SP Appingedam vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid in de regio wordt behouden en dat deze positie wordt versterkt. De SP vindt economische zelfstandigheid van iedere inwoner belangrijk. Dat houdt in dat er prioriteit moet zijn voor de Participatiewet, waarbij de nadruk op werken moet liggen. Voor iedereen die dat maar enigszins kan zou die mogelijkheid moeten bestaan. Werk, betaald of onbetaald, is sociaal belangrijk en verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden verdienen extra aandacht. De SP is daarom voor behoud van de sociale werkvoorzieningen en de daarbij behorende werkgelegenheid. De SP wil oneigenlijk gebruik van subsidies en bijstand tegengaan.
Ook op de gemeentelijke organisatie komen steeds meer zaken af. Om deze inhoudelijk en/of financieel goed het hoofd te kunnen bieden is samenwerking met de omliggende gemeenten, de zgn. D(elfzijl) E(emsmond) A(ppingedam) L(oppersum) gemeenten, een uitgelezen mogelijkheid. SP Appingedam wil de banden tussen deze DEAL-gemeenten op diverse gebieden nauwer aanhalen, echter zonder de regie uit handen te geven. De SP in Appingedam vindt dat de DEAL gemeenten elkaar kunnen versterken op verschillende gebieden. Herindeling van gemeenten vindt alleen plaats als de inwoners daar mee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum.

We beseffen dat we niet alle onderwerpen in deze visie kunnen benoemen, er zullen zich altijd nieuwe, actuele kwesties blijven voordoen. Die onderwerpen gaan wij beoordelen vanuit onze drie basiswaarden: Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Wanneer een voorstel hiermee in strijd is keuren wij het af. Als het voorstel rammelt, gaan we het verbeteren en als het voorstel past bij onze drie waarden dan zijn wij voor. Dit is de meetlat waar de SP, ook in Appingedam, mee werkt!
 
 
 

1.Democratie en bestuur:


 

 

In de politiek geldt steeds meer de macht van het geld en steeds minder het belang van de burgers. Bestuurders die tientallen bijbanen nemen, zijn hun geld niet waard. Politieke partijen die zichzelf laten sponsoren zijn gevoelig voor commerciële belangen. Daar tegenover staat het droevige lot van klokkenluiders, die maatschappelijke misstanden melden, maar niet zelden eindigen zonder werk en zonder geld. We moeten ervoor zorgen dat niet het geld, maar u het weer voor het zeggen krijgt!
Doordat de politiek de problemen van mensen niet kent, worden verkeerde beslissingen genomen. De SP hield de afgelopen jaren grootschalige onderzoeken, over de problemen en de oplossingen van de mensen op de werkvloer. We lieten tienduizenden agenten, gevangenispersoneel, leraren, jeugdhulpverleners, binnenvaartschippers en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg aan het woord. De komende jaren blijven we onderzoeken doen en gaan we met de oplossingen van mensen aan de slag.
Het goed contact houden met de bevolking is ons belangrijkste doel. Zowel het signaleren van ongewenste toestanden als de problemen van de zwakkeren in de samenleving bepalen ons doen en laten. Wij kunnen alleen iets voor de inwoners van Appingedam doen als we goed op de hoogte blijven van wat er aan problemen aanwezig is. We gaan zelf de straat op maar we staan altijd open voor melding van misstanden en verbeteringsvoorstellen
 
Onze voorstellen
 
 • Herindeling van gemeenten vindt alleen plaats als de inwoners daar mee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum. Het SP uitgangspunt is en blijft dat de inwoners zich moeten herkennen in de gemeente waar ze wonen en dat die gemeente dicht bij haar inwoners moet staan.
 • Beslissingen over de buurt worden vaak over de hoofden van de bewoners heen genomen. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun buurt.
 • We geven mensen de mogelijkheid om via referenda hun mening te geven en hun vertegenwoordigers te corrigeren.
 • Als het rijk taken overhevelt naar gemeenten, moet ook voldoende geld worden bijgeleverd om die taken goed te kunnen uitvoeren.
 • Mensen krijgen meer zeggenschap over dat wat van ons allemaal is. We stoppen met de uitverkoop van publieke diensten. De overheid wordt weer hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg en goed onderwijs, voldoende openbaar vervoer en duurzame energie.
 • We stellen paal en perk aan topinkomens.
 • Het grondwettelijke recht van petitie wordt wettelijk uitgewerkt, zodat burgers meer grip krijgen op de volksvertegenwoordiging.
 • De gemeenteraad is er voor het belang van de inwoners. Om deze reden is de SP voor een transparante overheid en een efficiënte heldere besluitvorming met veel inspraakmogelijkheden. De burgers dienen meer uitleg te krijgen waarom een besluit door de gemeenteraad is genomen. Wij zijn en blijven voorstander van het spreekrecht van de mensen bij commissie- en raadsvergaderingen.
 • Commissievergaderingen moeten net zo als raasvergaderingen te volgen zijn via internet.
 • Raadsvergoedingen worden met tenminste 15% verlaagd.

                                                                                             terug


2.Economie en financiële  wereld:


 
Het lijdt geen twijfel: de crisis kwam van rechts. Partijen die alle ruimte boden aan bankiers en bestuurders, aandeelhouders en speculanten, dragen een zware verantwoordelijkheid. Zij kozen voor private rijkdom en publieke armoede. Zij zijn uitgeregeerd, het roer moet om!
We zullen de komende jaren de puinhopen van rechts moeten opruimen. Zij die de crisis hebben veroorzaakt en het meest hebben geprofiteerd, laten we nu het eerst en het meest betalen. We moeten een volgende crisis zien te voorkomen.
Maar regeren is meer dan de pijn eerlijk verdelen. De komende jaren wil de SP met minder geld toch een menselijker en socialer Nederland  maken. Door te stoppen met de uitverkoop van publieke diensten en een einde te maken aan het graaien aan de top. Door mensen aan het werk te krijgen en te houden. En kleine ondernemers door de crisis te helpen. Honderdduizenden kleine bedrijven zorgen voor veel vernieuwing en werkgelegenheid. In ons rapport “Hart voor de zaak” leggen we uit hoe we deze echte ondernemers meer steun gaan bieden.
 
Onze voorstellen
 
 • Het uitgangspunt van de  SP Appingedam is een sluitende begroting. Alle keuzes die het gemeentebestuur maakt moeten voorzien zijn van een financiële verantwoording. De SP Appingedam vindt dat de lasten van de inwoners van Appingedam zo laag mogelijk moeten zijn. Als er bezuinigingen moeten komen is het voor de SP Appingedam duidelijk dat er eerst binnen de organisatie van de gemeente Appingedam naar oplossingen moeten worden gezocht.
 • De SP Appingedam wil wat betreft de financiën een zorgvuldig beleid met voldoende controlemogelijkheden. Voordat het geld wordt uitgegeven aan beleid en projecten, zal duidelijk moeten zijn of hier in een eerder stadium niet al geld voor is gereserveerd of uitgegeven.
 • Mensen krijgen meer zeggenschap over dat wat van ons allemaal  is. We stoppen met de uitverkoop van publieke diensten en sociale woningbouw en draaien de uitverkoop waar mogelijk terug. De overheid wordt weer hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg en goed onderwijs, voldoende openbaar vervoer en duurzame energie.
 • De WOZ-belasting moet omlaag, evenredig aan de waardevermindering van woningen door o.a. aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning.

3.Integratie en emancipatie


 
In het verleden zijn altijd mensen uit Nederland geëmigreerd en mensen uit het buitenland hier komen werken. In de vorige eeuw werden “gastarbeiders”  hier heen gehaald door bedrijven die goedkope arbeidskrachten zochten. De discussie over de problemen met de integratie van deze migranten is lange tijd taboe verklaard. Pogingen van de SP om dat debat aan te gaan, botsten jarenlang op verzet van vooral andere linkse partijen. De discussie over de integratie kwam daardoor in handen van rechtse partijen.
 
Integratie komt van twee kanten. Migranten moeten zich openstellen voor de waarden en de cultuur van de samenleving waar ze nu deel van uitmaken. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor iedereen.  De samenleving moet een goede integratie mogelijk maken. Door niemand achter te stellen en hard op te treden tegen discriminatie en door goede voorwaarden te scheppen voor scholing, wonen en werk.
 
Vrijheid van religie is geen vrijbrief om mensen uit te sluiten. Vrijheid van meningsuiting is geen rechtvaardiging om mensen te beledigen. Samenleven is geen kwestie van dezelfde religie hebben of dezelfde cultuur. Samenleven is dezelfde taal spreken, samen wonen, samen naar school gaan en samen werken. Politici hebben te lang weggekeken en mensen en buurten aan hun lot overgelaten.
 
 • We gaan werken aan gemengde buurten en gemengde scholen. We geven iedereen een eerlijke kans om er bij te horen.
 • Scholen gaan met gemeenten zorgen voor gemengd onderwijs en maken daarvoor een schoolplan. Met betere voorlichting aan ouders over de schoolkeuze, een vast aanmeldmoment voor kinderen en maximalisering van de ouderbijdragen.
 • Inburgering moet maatwerk zijn, dicht bij huis, in de buurt. Mensen boven de 55 jaar hoeven niet mee te doen aan de inburgering, maar het wordt hen wel aangeboden.
 • Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm.
 • We accepteren niet dat ambtenaren weigeren mensen van hetzelfde geslacht te huwen.
 

4.Sociale zekerheid en  werkgelegenheid


 
 
 
Vooral nu, in tijden van economische onzekerheid, hebben mensen behoefte aan sociale zekerheid. De overheid moet banen beschermen en inkomens op peil houden zodat mensen de zekerheid  hebben van werk en inkomen. We moeten kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel meer ondersteunen, jongeren, 50+ - ers en migranten aan het werk houden. We willen voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. We helpen mensen uit de schulden en voorkomen dat mensen die werken niet rond kunnen komen en daardoor in de schuldsanering terecht dreigen te komen.
 
We mogen de prijs van de crisis niet afschuiven op de mensen die ons land hebben opgebouwd. Het domweg verhogen van de AOW-leeftijd is onzinnig en overbodig. Laten we mensen onder de 65 jaar eerst een baan geven en aan het werk houden.
 
Bovendien blijkt dat verhoging van de AOW-leeftijd helemaal geen oplossing is voor de crisis. Wat wel helpt  is zorgen dat ouderen die kunnen en willen werken daar ook de gelegenheid voor krijgen.
 
Het grote maatschappelijke belang van het welzijnswerk en sociaal cultureel werk verdient meer erkenning. Hiervoor moet meer geld beschikbaar komen. De bezuinigingen die in het verleden zijn doorgevoerd moeten worden teruggedraaid. Op basis van een gedegen onderzoek naar de behoeften die de verschillende wijken en buurten hebben aan welzijnswerk, sociaal-cultureel werk en bewonersondersteuning dient bepaald te worden welke uitbreiding nodig is.
 
Onze voorstellen
 
 • De gemeente neemt initiatieven om bedrijven te stimuleren zich in het centrum van Appingedam en op bedrijventerreinen zoals de Fivelpoort te vestigen en daardoor meer werkgelegenheid naar onze regio te halen.
 • Sociale werkplaatsen blijven als voorziening behouden voor de doelgroep. Arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de begeleiding worden verbeterd. De sociale werkvoorziening biedt zinvol werk voor een eerlijk loon.
 • Voedselbanken moeten overbodig worden. Het is beschamend dat de overheid mensen niet voldoende kan helpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding en schuldhulpverlening moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt.
 • Deeltijdarbeid moet lonen. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering die niet in staat zijn voltijds arbeid te verrichten zoals alleenstaande ouders en mensen met een arbeidshandicap. Daarom verruimen we de vrijlatingsregeling in de Participatiewet
 • De gemeente krijgt meer mogelijkheden om leerwerkbedrijven op te richten, om mensen die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring te bieden, tegen een eerlijk loon.
 • De gemeente moet erkennen dat er een categorie mensen is, voor wie de huidige arbeidsmarkt te hoog gegrepen is. Deze mensen met een grote afstand tot de arbeismarkt moeten geholpen worden met inkomensondersteuning en gestimuleerd worden tot deelname aan maatschappelijke activiteiten om te voorkomen dat ze in een isolement raken.
 • De gemeente moet samen met andere gemeenten een offensief starten tegen armoede en uitsluiting. Bij het Kabinet en de Tweede Kamer moet gepleit worden voor een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
 • Verruiming individuele bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld: De mogelijkheden om bijzondere bijstand te krijgen voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld koelkast of wasmachine) worden verruimd, zodat mensen die langdurig op het sociale minimum zitten zich hiervoor niet langer in de schulden hoeven te steken.
 • Verruiming kwijtscheldingsregelingen van gemeentelijke lasten.
 • Werken met behoud van uitkering niet verplichten maar, gerichte projecten waarbij mensen met behulp van stage en scholing grotere kansen krijgen.
 • De gemeente moet zich verzetten tegen de kabinetsplannen met de sociale werkvoorziening, die de sociale doelstelling ondergeschikt maken aan de bezuinigingen.
 • Doorstroming van WSW-ers naar een reguliere baan is op zich een goede zaak, maar moet wel uiterst zorgvuldig gebeuren.
 • De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een handicap die zijn aangewezen op een beschutte werkplaats. De sociale werkplaatsen moeten niet belast worden met gemeentelijk arbeidsmarkt beleid, met mensen uit de bijstand en anderen die gereïntegreerd worden. Voor die mensen richt de gemeente een reïntegratiehuis in waar mensen geschoold en bemiddeld worden. Contracten met particuliere reïntegratiebureaus worden opgezegd en het geld wordt gebruikt voor een gemeentelijk reïntegratiehuis.
 • Vrijwilligerswerk verdient volgens de SP meer ondersteuning. Vrijwilligers zijn immers de mensen die de gemeente op elk niveau sociaal bij elkaar houden. Waardering vanuit de gemeente is niet genoeg.
 
 

5.Zorg en  welzijn


 

 

 
We hechten veel waarde aan onze gezondheid en zijn graag bereid daarin te investeren. Investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt. In verzorgingshuizen die onze ouderen een fatsoenlijke oude dag bezorgen en een jeugdzorg die onze kinderen een toekomst biedt. Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding. Wij willen geen tweedeling, met goede zorg voor wie het kan betalen en slechte zorg voor de rest. Toch is dat nu aan het gebeuren.
Door de invoering van meer marktwerking, worden ziekenhuizen straks niet meer afgerekend op de zorg die ze leveren aan patiënten, maar op de winst die ze uitkeren aan aandeelhouders. Door de aanbestedingen is de thuiszorg in grote problemen geraakt. Wij snijden fors in de bureaucratie en maken een einde aan de schaalvergroting in de zorg. De verplichte aanbesteding van de thuiszorg en de marktwerking in de ambulancezorg hebben we na veel acties gestopt. Nu de rest nog.
Ook de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg moet stoppen. De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners. Marktwerking botst met de bezieling van medewerkers en is funest voor hun motivatie. Zorgverleners willen af van de managerscultuur, waarin zij worden afgerekend op cijfers. Ze willen meer ruimte voor de eigen professionaliteit, om mensen in geestelijke nood te helpen.
De SP vindt dat zorg op solidariteit gebaseerd moet zijn: kwalitatief goede en voor iedereen beschikbare zorg. Het beschavingspeil van een samenleving is af te lezen aan de manier, waarop met zorgvragende mensen wordt omgegaan.
De gemeente moet in onderhandeling met de zorgverzekeraars het onderste uit de kan halen, om zo voor de sociaal zwakkeren een aantal collectieve aanvullende verzekeringen tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden.
 
Onze voorstellen
 
 • Aan (chronisch)zieken en gehandicapten in de WMO mag nooit een tegenprestatie worden gevraagd voor het krijgen van zorg. Zij behoren tot de zwakkeren in onze samenleving en hebben het al moeilijk genoeg.
 • Inwonende kinderen, van welke leeftijd dan ook, mogen nooit en te nimmer worden ingezet om reguliere thuiszorg te vervangen of een reden zijn WMO-ondersteuning of (thuis)zorg te weigeren.
 • Van schaalvergroting gaan we naar schaalverkleining in de zorg. We kiezen voor zoveel mogelijk zorg in de buurt, met wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus. Ook thuiszorg bieden we zoveel mogelijk aan op buurtniveau, net als verpleging, verzorging en dagbesteding.
 • Volwaardige ziekenhuiszorg moet behouden blijven in de regio. Ondanks inzet en acties van de SP, verdwijnt het Delfzicht ziekenhuis uit onze regio.
 • Voorkruipzorg gaan we tegen. Voorrang krijgen in de zorg op andere dan medische gronden is niet toegestaan.
 • De gemeente moet daadwerkelijk voldoende financiële ruimte hebben om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit te voeren. Dit geld moet ook worden besteed aan waar het voor is bedoeld.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen meer ondersteuning. Thuiszorg wordt ruimhartig toegewezen. We maken de bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf mogelijk en laten mantelzorg zwaar meetellen bij de toewijzing van een woning.
 • Iedereen heeft recht op medische zorg.
 
 

6.Politie en justitie


 
 
Veel mensen hebben gelukkig nog veel voor anderen over. Toch is onze samenleving harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen. We doen dan ook steeds vaker een beroep op de politie. Die moet optreden als anderen falen. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt. Meer wijkagenten en wijkposten kunnen misdaad en agressie voorkomen. Agressie tegen politie, brandweer en hulpverleners is onaanvaardbaar.
Wie zich misdraagt, wordt hard gestraft en moet de schade betalen. Mensen die hun straf hebben uitgezeten, bieden we een nieuwe kans. Door het aanpakken van verslaving en het begeleiden naar werk. De aanpak van witteboordencriminaliteit krijgt meer prioriteit. Politie en justitie krijgen meer mogelijkheden om mensenhandel, belastingontduiking en internetfraude effectief te bestrijden.
De werkdruk van agenten is te groot, de bureaucratie blijft groeien en de arbeidsvoorwaarden zijn slecht. Dat blijkt uit ons rapport “De agent aan het woord”, een onderzoek onder 10.000 politiemensen. Veel agenten worden nog steeds afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitdelen, moeten werken met slechte computer- en communicatiesystemen en kunnen onvoldoende aanwezig zijn in de buurt. Agenten maken zich zorgen over de samenleving. Over de toenemende agressie en het aantal jongeren dat ontspoort. Maar ook over de toenemende eenzaamheid van onze ouderen en de toenemende armoede in de gezinnen.
 
Onze voorstellen
 
 • Agenten en Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA’s) worden niet meer afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitschrijven.
 • Met kleinschalige politieposten in de buurt brengen we de politie dichter bij huis.
 • Wijkagenten zetten we niet meer in voor andere politietaken. Hun plek is in de buurt. Politietaken laten we niet over aan particuliere beveiligers. Dat is slecht voor de politie en voor de veiligheid.
 • Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.
 • Meer en blijvende aandacht is nodig voor het voorkomen van huiselijk geweld en eerwraak.
 • Gebiedsverboden kunnen helpen overlastgevers tijdelijk te weren en mensen weg te houden uit de omgeving van hun slachtoffers.

 

                                                                                             terug

 


7.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening


 
 
 
We leven met veel mensen op een klein stukje aarde. Die ruimte moeten we slim gebruiken, voor wonen en natuur, economie en recreatie. De grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied moeten scherp blijven, om verrommeling van het landschap tegen te gaan. De grondmarkt moet grondig op de schop. De overheid moet zijn greep op onze grond terugkrijgen en speculatie de kop indrukken. In sommige gebieden krimpt de bevolking. Maatregelen zijn nodig om die gebieden leefbaar te houden.
Nederland heeft een mooie traditie van volkshuisvesting, om iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar thuis te bieden. In een plezierige buurt, met voldoende voorzieningen. Die verworvenheid is te grabbel gegooid. De woningcorporaties zijn de markt op gedreven, waardoor ze nu goedkope woningen slopen en dure huizen bouwen. De woningcorporaties moeten weer de woningen gaan bouwen die mensen nodig hebben.
We stellen eisen aan sloop van woningen en slopen alleen huizen die aantoonbaar slecht zijn en voorkomen dat bewoners naar een andere slechte woning moeten. Corporaties moeten aantonen dat huizen niet te verhuren zijn en sloop niet leidt tot langere wachtlijsten. Maar vooral: de bewoners moeten meer inspraak hebben bij de sloop van hun eigen huis.
 
Onze voorstellen
 
 • Sociale huurwoningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt.
 • We spreken woningcorporaties aan op hun publieke verantwoordelijkheid. Gemeente en woningcorporaties maken prestatieafspraken over de woningbouw. Over nieuwbouw, onderhoud van bestaande woningen en de leefbaarheid van de buurt.
 • De gemeente gaat afspraken met de woningverhuurders maken om huisuitzettingen te voorkomen.
 • Met energiebedrijven worden afspraken gemaakt, voordat mensen worden afgesloten.
 • Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon, rijk en arm.
 • Voorzieningen moeten zo dicht mogelijk in de buurt blijven, van basisschool tot gemeenteloket, van thuiszorg tot winkelfiliaal, brievenbus, pinautomaat en bibliotheek. Openbare instellingen zoals buurthuizen, museum Stad Appingedam, ASWA etc., zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid en hebben een sociale functie. Hiervoor moet dan ook voldoende geld vrijgemaakt worden.
 • Verouderde bedrijventerreinen kunnen we met een opknapbeurt weer aantrekkelijk maken voor ondernemers.
 • We voorkomen grondspeculatie. De meerwaarde die de grond oplevert als gevolg van de verandering van bestemming komt ten goede aan de gemeenschap.
 • Een deel van de ruimte in een wijk moet worden bestemd voor sport- en speelruimte. Jongeren hebben recht op eigen plekken in hun buurt.
 • Leegstaande winkelpanden moeten worden opgeknapt om ze weer aantrekkelijk te maken voor winkeliers of voor tijdelijke bewoning.
 • Parkeren in en om het centrum blijft gratis.
 • Het bestaande rampenplan moet worden herzien en worden aangepast m.b.t. de mogelijke aanleg van een buizenzone en de aardbevingen in de regio door de gaswinning.

 

                                                                                             terug


8.Weg-  en openbaar vervoer


 
 
De politiek heeft steeds minder te zeggen over het openbaar vervoer. De vervoersbedrijven zijn verzelfstandigd, of verkocht aan buitenlandse ondernemingen. We geven de gemeente meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van de bus en de trein. Bijvoorbeeld door zelf een vervoersbedrijf op te richten. We investeren in een fijn vertakt netwerk van fatsoenlijk openbaar vervoer. Ook nemen we maatregelen tegen overlast en agressie in het openbaar vervoer.
Een gemakkelijke oplossing voor de files bestaat niet. Slimme oplossingen om de files te verminderen zijn er wel. In het rapport “Van stilstand naar vooruitgang”  noemen we maatregelen om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. Met wegmarkeringen, verkeerslichten en navigatiesystemen kan het verkeer beter worden gedoseerd. Sneller bergen bij ongelukken voorkomt ook veel fileleed. Beter openbaar vervoer op industrieterreinen en kantoorgebieden helpt ook om files te bestrijden. De overheid kan een bijdrage leveren door de werktijden beter te spreiden.
 
Onze voorstellen
 
 • Voor gehandicapten met een eigen toegewezen parkeerplaats moet deze gratis zijn. Er moeten meer en ruimere gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten komen.
 • Voor mensen met een handicap maken we het openbaar vervoer beter toegankelijk. Het (bovenregionaal) gehandicapten, ouderen- en leerlingenvervoer worden verbeterd, bijvoorbeeld door het in gemeentelijk beheer te nemen of bij aanbesteding kwaliteitseisen te stellen.
 • Het gebruik van de fiets gaan we volop stimuleren.
 • Het transport van gevaarlijke stoffen dient tot een minimum te worden teruggebracht. De gemeente moet op de hoogte zijn van het vervoer van gevaarlijke stoffen en rampenplannen opstellen. Zij moet de bevolking adequaat informeren en beschermen.
 
 
 

9.Cultuur, sport, media


 

Na ons werk willen we op een prettige manier ontspannen en voldoende gelegenheid hebben om onze creativiteiten te ontplooien. Dat vereist voldoende betaalbare voorzieningen voor sport en amusement en mogelijkheden om bezig te zijn met kunst en cultuur. En het vereist een rigoureus indammen van de almaar uitdijende recreatie- en cultuurmarkt, waarop alles van waarde een koopwaar wordt en de dikte van de portemonnee bepaalt wie zich wat kan permitteren.
In tijden van crisis is de cultuur vaak het eerste slachtoffer. Maar juist in crisistijd kunnen kunst en cultuur een signaal zijn van nieuwe hoop en creativiteit. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat kan in bibliotheken en musea, in muziekscholen en fanfares, in zangkoren en toneelclubs, op poppodia, in ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra
 
Onze voorstellen
 
 • Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra, maar ook ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van wijken en dorpen. Ze verdienen daarom blijvende steun van de overheid.
 • De gemeente erkent haar verantwoordelijkheid om het culturele leven levendig te houden en waar nodig te ondersteunen.
 • Het maken van kunst en genieten van cultuur dicht bij huis – niet alleen in de stad, maar ook op het platteland – moet door de gemeente worden aangemoedigd.
 • Sportvelden in buurten worden zoveel mogelijk behouden. Investeringen van de gemeente in de sport horen in ieder geval gepaard te gaan met investeringen in lokale sportvoorzieningen, sportclubs en sportverenigingen in de breedste zin.
 • Internet is een vitale infrastructuur die voor ieder mens toegankelijk hoort te zijn. Het is de taak van de overheid dat te bevorderen.
 
 

10. Afsluitend


 
 
Ten slotte, een visie is slechts een leidraad, in een paar jaar kan er veel veranderen in de maatschappij en daar moeten we als politieke partij op inspringen. We hadden toch ook niet kunnen bedenken dat de afbraakmaatregelen uit Den Haag deze omvang zouden hebben en ertoe hebben geleid dat onze hele samenleving is ontwricht.
Tijd voor verandering dus, de SP wil ook in Appingedam werken aan een andere en eerlijkere samenleving . We hebben daar een goede en enthousiaste groep mensen voor, mensen die midden in de Damster gemeenschap staan. Mensen met verschillende achtergronden, maar één ding hebben ze gemeen, ze kiezen voor: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
De gemeente zal zich dienstbaar moeten opstellen richting haar inwoners. Alles wat deze dienstbaarheid kan vergroten moeten we als gemeente willen inzetten. De SP heeft hiervoor hele duidelijke voorstellen. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid richting haar inwoners. Van hoog tot laag, van arm tot rijk. We durven als SP zelfs een stapje verder gaan. Wij vinden dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de gemeente juist zorg draagt voor een goede zorg, vanwege haar zorgplicht, voor de kwetsbaren in de samenleving.
De meeste mensen kunnen zich vaak wel redden. Wij komen vooral op voor diegenen die zich minder goed kunnen redden. We willen dat onze gemeente zich meer en sterker gaat inzetten voor diegenen die het zelfstandig niet kunnen bolwerken. Dienstbaarheid betekent maximale inzet. Opkomen voor iedereen, met een speciaal oog voor de kwetsbare groepen. Iedereen mag en moet mee kunnen doen. Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit zijn hierbij de sleutelwoorden.
 
Wilt u meer weten, heeft u een vraag of wilt u gewoon eens met ons praten?
Wij van de Damster SP staan u graag te woord:
 
SP afdeling Appingedam
Patrimoniumstraat 54
9902 BG Appingedam
06-52015739
 
 
Bijlage: 

U bent hier